Tidlig indsats, leg og læring

3 minutters læsning

27. jan, 2021

Leg, kreativitet og læring

Tidlig indsats, leg og læring

3 minutters læsning

27. jan, 2021

Leg, kreativitet og læring

Ny rapport undersøger Billund Kommunes konkrete arbejde med at styrke kvaliteten i dagtilbud gennem styrkede legekompetencer. Og giver anbefalinger til andre kommuner.

I Billund Kommune har alle fagprofessionelle i kommunens dagtilbud siden 2018 taget et uddannelsesmodul i leg, kreativitet og læring under den pædagogiske diplomuddannelse på University College Lillebælt (UCL).  

Og ifølge en pædagog, som er interviewet i rapporten, har uddannelsesforløbet givet et enormt løft:  

”Diplommodulet har gjort noget godt ved os. Jeg kan mærke det på alle, der kommer tilbage. Der er en gejst i forhold til, at der skal ske noget. Vi har fået mere lyst til legen med børnene. Folk har fået øjnene op for, hvor vigtigt det er,” lyder det. 

Det var helt bevidst fra Billund Kommunes side, at alle skulle afsted på uddannelsesmodulet. Målet var at skabe en fælles faglig oplevelse. Men i høj grad også sikre, at alle medarbejdere omkring børnene skulle få et større fagligt netværk, som kan bruges til sparring og få indblik i anderledes måder at tilrettelægge og udføre pædagogik. 

Videooptagelser styrker pædagogiske refleksion 

På modulet bliver der, ifølge UCL, arbejdet med teoretisk baseret undervisning gennem dialog, aktionslæring og videoer samt praksisøvelser og praksisafprøvning. Og netop brug af videooptagelser kan bruges til meget i refleksionen omkring det pædagogiske arbejde.  

Medbragte videoer optaget af det pædagogiske personale har blandt andet betydet, at det pædagogiske personale fik øje på, at de udsatte børn ikke altid deltog i aktiviteterne. Videooptagelserne gjorde også det pædagogiske personale opmærksomme på, hvad der var deres egne synsninger, og hvad der reelt foregik på stuerne.  

Kan voksne lege? 

Til den allerførste undervisningsgang var det pædagogiske personale blevet bedt om at medbringe videooptagelser af interview af børn fra deres egen daginstitution.  

Ifølge pædagogerne var ét af de spørgsmål, som det pædagogiske personale skulle stille børnene: ”Hvad kan man bruge de voksne til?” Nogle børn svarede ifølge pædagogerne: ”Ikke en skid eller ”man kan bruge de voksne til at få skæld ud, hvis man har gjort noget forkert, til at blive trøstet og til at få hjælp, når man skal på toilettet. 

Børnenes svar var ifølge rapporten en øjenåbner. Det gjaldt simpelt hen om, at få bragt de voksne i spil i forhold til aktiviteter, som børnene finder relevante. Det er bl.a. sket gennem en styrket forståelse af forskellige positioner, som voksne kan indtage i børns leg.  

Målet er at blive mødt af børn, som ved afleveringen spørger: Skal vi lege i dag?  

Gode råd og pejlemærker til andre kommuner 

Rapporten sammenfatter en række råd og anbefalinger, som andre kommuner kan bruge til inspiration, hvis der skal gennemføres indsatser med fokus på leg, kreativitet og læring.  

Fire eksempler er:  

 • Definer målet med indsatsen, så man hele tiden kan evaluere på, om investeringerne giver resultater, eller om der bør justeres. 
 • Involvering af centrale aktører både internt i kommunen (politisk og administrativt), men også fx uddannelsesinstitutionen for at sikre opbakning hele vejen rundt, og  også sikre fælles dialog om, hvordan teorien kan omsættes til noget som er handlingsorienteret. 
 • Sikre fælles kompetenceløft og opbygning af professionelle læringsfællesskaber blandt alle i og omkring dagtilbuddet med henblik på fælles viden, fælles faglige referencer og et fælles fagligt sprog for legens betydning for børns alsidige udvikling.
 • Anvend video. Ved selv at optage situationer i hverdagen, har det pædagogiske personale kunnet betragte og vurdere deres egen praksis. At de derigennem er blevet udfordret på egne synsninger, institutionslogikker samt voksenrollen, er ifølge Billund Kommune noget af dét, der har skabt grobund for de største forandringer, fordi det har medført lyst og motivation til at ændre på den praksis og adfærd, som det pædagogiske personale havde inden diplommodulet 

  Kontakt for mere information

  Charlotte Kinimond Hassø

  ckh@dea.nu

  4093 9423